Vetllador

vetlladores

 

Són professionals que donen suport a l’alumnat amb necessitats educatives específiques per tal de facilitar la seva integració en el grup-classe i aconseguir el seu desenvolupament armònic i major autonomia personal en tots els aspectes, físic, social i intel·lectual. Donen suport a l’autonomia dels infants amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats.

 

 

TASQUES A DESENVOLUPAR PEL PERSONAL VETLLADOR

(segons el plec de prescripcions tècniques Departament d’Ensenyament, maig 2013)

 • Donar suport a l’equip de mestres a l’aula
 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre
 • Vetllar per a l’adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l’escola
 • Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d’entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció
 • Ajudar l’alumne en els seus desplaçaments a l’aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l’alumne en totes les activitats
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC…)
 • Tenir cura de les pròtesis que porta l’alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.
 • Donar suport en els desplaçaments a l’exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general…)
 • Donar suport a l’alumne al pati durant les hores d’esbarjo
 • Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats
 • Aplicar programes de control d’esfínters per fer el seguiment del control d’aquest hàbit, si fos el cas


MONITORS

 

 


Pin It