Sistema educatiu inclusiu

El Govern aprova el Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

El Decret estableix que tots es alumnes s’escolaritzen en centres ordinaris i, només de manera excepcional i a petició de la família, s’escolaritzen en centres d’educació especial els alumnes amb necessitats associades a discapacitat severa o profunda.

Un altre canvi important és el reconeixement del treball coordinat i col·laboratiu de tota la comunitat educativa amb la creació de la xarxa de suports a l’educació inclusiva, integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu.

Decret 150/2017, de 17 d’octubre

Quadre resum del Decret


Pin It