Serveis específics

Els serveis educatius específics existents són:

CREDAC

El CREDAC Pere Barnils és un servei educatiu dirigit a l’atenció de l’alumnat sord o amb trastorns del llenguatge.

credAC_242x30

CREDAV

El CREDV és un servei educatiu específic que, en col·laboració amb l’ONCE, dóna suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals.

credv

CRETDIC

Serveis de suport a l’atenció a alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de conducta.

sEETDIC

SEEM Pont del Dragó

El Servei Educatiu Específic de Motòrics, SEEM, és un servei especialitzat adscrit al CEE Pont del Dragó l’objectiu del qual és donar suport a la tasca educativa dels professionals que atenen les necessitats de l’alumnat amb diversitat funcional. 

logo-pont-del-drago