PI

PI

PI

El Pla Individualitzat és el conjunt d’actuacions, mesures i suports que es planifiquen i s’acorda implementar per donar resposta a un alumne/a de manera personalitzada degut a que presenta necessitats educatives específiques o singulars. Aquest plans es concreten en un document de treball que determina els objectius d’aprenentatge que s’han modificat tenint en compte els objectius dels curs, àrea o matèria. El tutor del curs coordina i recull les adaptacions de les diferents àrees. La família de l’alumne n’ha d’estar informada sobre la definició i evolució dels aprenentatges. La necessitat de definició del PI és pren a la Comissió d’Atenció a la Diversitat.

Més informació

http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans,

http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans/models

 


Pin It