Per perfils

Distribució de centres-professionals-dia d’atenció

Les funcions dels professionals que treballen als EAP, queden recollides en el document: “Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius”, que publica el Departament d’Ensenyament anualment.

Concretament a l’EAP de Sant Andreu tenim els tres perfils professionals següents:

 

Personal fisioterapeuta:

 • Fer, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de l’usuari per tal d’establir el seu grau d’afectació.
 • Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar l’autonomia personal, i dur a terme el tractament específic que l’alumne requereix.
 • Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals, serveis i especialistes.

Personal treballador social:

 • L’avaluació de les necessitats educatives dels alumnes, vinculades a l’entorn social i familiar i la col·laboració en la planificació d’actuacions que afavoreixin la seva participació en contextos de desenvolupament i aprenentatge en l’entorn escolar i social.
 • La informació i assessorament a les famílies; orientació sobre serveis i recursos per acompanyar processos d’escolarització.
 • El seguiment dels alumnes amb necessitats educatives vinculades a condicions socioculturals desfavorides, de manera especial en els moments de canvis d’etapa i en el procés de transició a la vida activa (inserció laboral i social).
 • L’assessorament als centres i als professors en la identificació de necessitats educatives dels alumnes vinculades a l’entorn social i familiar, i la col·laboració en la planificació d’actuacions de resposta educativa en l’entorn escolar, familiar i social.
 • La participació en projectes de centre per donar resposta a les necessitats socials dels alumnes i les seves famílies (comissions socials, gabinets de risc social…).
 • La col·laboració amb les administracions en la planificació i l’optimació dels recursos educatius del sector i en temes relacionats amb l’escolarització dels alumnes.
 • El treball en xarxa i la col·laboració amb les institucions i serveis de la zona per detectar necessitats i establir criteris comuns d’actuació.

Personal docent (psicopedagogs):

Es considera prioritària l’atenció a les necessitats dels centres públics d’educació infantil i primària, concretament en els aspectes següents:

 • L’avaluació psicopedagògica i el seguiment d’alumnes amb necessitats educatives especials, trastorns que dificulten l’aprenentatge i altes capacitats.
 • El dictamen d’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 • L’assessorament en l’elaboració del PI dels alumnes amb dictamen d’escolarització, que s’ha de concretar durant els dos primers mesos del curs, i els d’altres alumnes que ho requereixin.
 • L’adopció de criteris generals o específics d’organització i de concreció de mesures de detecció i d’atenció a la diversitat dels alumnes en el centre (equips directius, CAD, cicles, docents i professionals responsables de l’atenció i el suport als alumnes amb necessitats educatives especials, amb trastorns que dificulten l’aprenentatge i amb altes capacitats: USEE, mestres d’educació especial i mestres d’audició i llenguatge, professors d’orientació educativa, mestres de l’aula d’acollida, etc.).
 • Els processos de transició entre l’educació primària i l’educació secundària, especialment dels alumnes amb necessitats educatives especials, trastorns que dificulten l’aprenentatge i altes capacitats.
 • La formació dels docents dels alumnes amb necessitats educatives especials, trastorns que dificulten l’aprenentatge i altes capacitats, així com la formació en llengua oral dels mestres de parvulari i de primer i segon curs de primària, en col·laboració amb el CREDA, segons disponibilitat.

Quant als centres públics d’educació secundària obligatòria, es considera prioritària:

 • L’avaluació psicopedagògica prèvia i el dictamen d’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 • La col·laboració i l’acompanyament en els processos de transició dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 • L’assessorament en l’elaboració del PI dels alumnes amb dictamen d’escolarització, que s’ha de concretar durant els dos primers mesos del curs, i els d’altres alumnes que ho requereixin.
 • La col·laboració en l’orientació per a l’accés al món laboral dels alumnes amb necessitats educatives especials.