Grup flexible/reforç

 Agrupaments Flexibles

Els agrupaments flexibles són una estratègia organitzativa i curricular per a atendre la diversitat de ritmes d’aprenentatge, d’interessos i característiques de l’alumnat, és a dir, aquella organització de les aules en grups reduïts d’alumnes de cada classe, nivell o cicle, segons un criteri de necessitats educatives concretes que habitualment es dóna únicament en les àrees instrumentals, és a dir, els alumnes pertanyen a grups ordinaris i només s’agrupen de forma diferent per atendre les seves necessitats específiques en llengües i matemàtiques.

La finalitat és donar un suport individualitzat a l’alumnat amb un desfasament curricular important.

La dinàmica d’aquests agrupaments homogenis ha de preveure les condicions d’entrada i sortida dels alumnes als grups, que, a més, poden ser de composició diferent segons les matèries a treballar.

 

Reforços

Són activitats addicionals d’atenció a la diversitat que permeten l’ensenyament i aprenentatge dels coneixements de les diferents matèries del currículum, de forma que faciliten als alumnes l’aprenentatge dels continguts programats per al grup classe, amb una metodologia adequada al seu estil d’aprenentatge o als seus coneixements previs de la matèria.

S’han de planificar mesures de reforç per als alumnes que presenten dificultats per a l’assoliment dels continguts curriculars d’alguna o algunes de les matèries en els diferents cursos de  l’etapa, i es detecti que les estratègies emprades en la programació de l’aula ordinària són insuficients.


Pin It