Informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu

Les Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) s’identifiquen i s’avaluen considerant el funcionament de l’alumne dins del seu context educatiu, independentment de la seva condició personal i social, amb l’objectiu de proporcionar-li els suports necessaris per afavorir-ne l’aprenentatge en condicions d’equitat. Al Pla de Suport Individualitzat (PI) es recolliran les valoracions i la presa de decisions dels equips docents -amb la participació de la família i de l’alumne- sobre la planificació de les mesures i suports.

NESE